Think Business Plan
รายได้ส่วนหนึ่งหลังจากหักค่าใช้จ่ายในการขาย ทางบริษัทจะนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเยาวชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ ความสามารถและเติบโตเป็นอนาคตของชาติต่อไป ลิงก์ตัวแทนขาย Business Model Canvas Online Value Proposition Canvas Online
 

ทีมซัพพอร์ตของเรามีความภูมิใจในการตอบคำถามต่างๆได้อย่างรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการช่วยเหลือและตอบคำถาม